Nasza oferta

Nasza oferta jest adresowana przede wszystkim do odbiorców końcowych energii elektrycznej takich jak zakłady produkcyjne, centra handlowe i logistyczne, hotele, jednostki samorządu terytorialnego itp. Oraz do operatorów systemów dystrybucyjnych nie posiadających dwóch sieciowych miejsc dostarczania energii elektrycznej (OSDn) połączonych z ich siecią. Nasi doradcy energetyczni – byli pracownicy dużego OSD – zapewniają najlepszą, profesjonalną obsługę naszych klientów.

Profesjonalne doradztwo energetyczne umożliwia skuteczne zarządzanie energią uwzględniając wszystkie aspekty mające wpływ na wysokość opłat za energię

Plan działań oszczędnościowych

Plan działań oszczędnościowych jest wykonywany przez doradców energetycznych – osoby doskonale znające branżę energetyki oraz mające kilkunastoletnie doświadczenie na polskim rynku energii elektrycznej oraz w obszarze regulacyjnym.

Działania optymalizujące i analiza obejmują:

doradztwo energetyczne związane z obszarem optymalizacji kosztów zakupu usług dystrybucji energii elektrycznej,

analizę treści zawartych umów z przedsiębiorstwem energetycznym, obejmujących wszystkie punkty poboru energii elektrycznej wraz z analizą dotychczasowego zużycia energii elektrycznej (godzinowa charakterystyka poboru energii elektrycznej) i kosztu jej dostarczenia wraz z doradztwem przy negocjacjach zmiany ich treści, w szczególności pod względem:

doboru grupy taryfowej do kryteriów kwalifikowania określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia taryfowego (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną), zwłaszcza pod kątem doboru stref czasowych do charakterystyki poboru energii elektrycznej w danym punkcie odbioru

doboru wielkości mocy umownej dla każdego punktu odbioru, w tym możliwości zastosowania modelu dynamicznej zmiany tej wielkości w ciągu roku kalendarzowego, w zależności od godzinowej charakterystyki poboru energii elektrycznej w danym punkcie odbioru oraz wskaźnika godzinowej zmienności tej charakterystyki (profilu godzinowego),

analizę przyjętych zasad i parametrów (wielkość współczynnika tgφ0) rozliczeń z tytułu ponadumownego poboru energii biernej (indukcyjnej i pojemnościowej) oraz zgodności pozostałych rozliczeń z przepisami prawa, w tym z taryfą operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego

analizę terminu i skutków wypowiedzenia danej umowy, celem przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy

analizę nastaw zegarów sterujących czasem załączania i wyłączania poboru energii elektrycznej (w szczególności punkty oświetlenia) pod kątem doboru do potrzeb oraz stref czasowych stosowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej (operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego).

usługę doradztwa energetycznego związaną z wyborem sprzedawcy energii elektrycznej wraz z przeprowadzeniem procesu zmiany sprzedawcy, celem uzyskania korzystniejszych warunków zakupu energii elektrycznej

analizę umów zakupu energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych, analizę faktur za energię elektryczną i usługi dystrybucji pod kątem merytorycznym i zgodności z umowami, instrukcjami ruchu itp.

doradztwo energetyczne w zakresie związanym z poprawą efektywności energetycznej. Przykładowe działanie to kompensacja mocy biernej

Działania doradcze

Działania naszych doradców energetycznych obejmują również kwestie finansowania przedsięwzięcia  związanego z optymalizacją zarządzania energią związanego m. in. np. z wymianą źródeł światła w rakach tzw. finansowania z powstałych oszczędności w trzech wariantach:

wariant I – inwestycja jest finansowana przez podmiot celowy powołany przez producenta źródeł światła, a spłata następuje w ratach z uzyskanych oszczędności na kosztach zakupu energii elektrycznej i usług dystrybucji; W tym zakresie istnieje możliwość rozliczeń za pośrednictwem podmiotu sprzedającego energię elektryczną lub świadczący usługę dystrybucji energii elektrycznej w ramach tzw. podwyższonej jakości świadczonej usługi świecenia. Rozliczenia następowałyby z podmiotem celowym producenta lub z podmiotem sprzedającym energię elektryczną lub świadczącym usługę dystrybucji energii elektrycznej z uzyskanych oszczędności na zakupie energii elektrycznej i usług dystrybucji

wariant II – powołanie firmy celowej (przez np. gminę), której celem będzie przeprowadzenie inwestycji związanej z zastosowaniem opraw energooszczędnych; Rozliczenia następowałyby z firmą celową inwestora, z uzyskanych oszczędności na zakupie energii elektrycznej i usług dystrybucji,

wariant III – jeżeli inwestor posiada zdolność kredytową, inwestycje mógłby sfinansować bank, na preferencyjnych warunkach kredytowych (inwestycja jest bowiem kwalifikowana jako poprawiająca efektywność energetyczną), z którym to bankiem, producent źródeł światła zawiera stosowną umowę.
Wynikiem wykonanych analiz będzie oszczędność w ponoszonych przez Państwa kosztach zakupu usług dystrybucji energii elektrycznej. Możliwe do uzyskania oszczędności mogą sięgać nawet 15-20% w skali rocznej, co w zależności od wielkości zużycia energii elektrycznej, może oznaczać oszczędność często kilkunastu  lub do nawet kilkuset tysięcy złotych rocznie.

KONTAKT

Marek Ciszyński

Tel  516 110 910

Mail: m.ciszynski@euroemetr.com.pl